Ψυχολογική επιβάρυνση & HPV

Ψυχολογική επιβάρυνση και κοινωνικός αντίκτυπος των λοιμώξεων από τους ιούς των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)

Στην Ευρώπη, δύο γενότυποι του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και συγκεκριμένα τα στελέχη 16 και 18 που θεωρούνται ως βλάβες «υψηλού κινδύνου» ευθύνονται για το 73% περίπου των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας. Αντίστοιχα, τα στελέχη 6 και 11 του HPV ευθύνονται για ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης οξυτενών κονδυλωμάτων στα γεννητικά όργανα, το οποίο αγγίζει το 90% και επηρεάζει τόσο τον ανδρικό όσο και το γυναικείο πληθυσμό.

Η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει για την αντιμετώπιση των προκαλούμενων από τους HPV νοσημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή δεδομένα των Κέντρων Ελέγχου των Λοιμώξεων. Ωστόσο, η λοίμωξη από HPV στα γεννητικά όργανα φαίνεται να έχει εξίσου σοβαρές επιπτώσεις τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, ενώ οι ανάλογες ερευνητικές μελέτες είναι αρκετά περιορισμένες.

Σε μια πολύ πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στόχος των ερευνητών ήταν η μέτρηση και η σύγκριση της ψυχολογικής επιβάρυνσης και της συναισθηματικής επίδρασης των σχετιζόμενων με τους HPV λοιμώξεων στα γεννητικά όργανα και την περιγεννητική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλωμάτων. Ειδικότερα, οι Dominiak-Felden και συνεργάτες δημοσίευσαν το 2013 τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης στην οποία συμμετείχαν συνολικά 842 άτομα ηλικίας από 18 έως 64 ετών από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όσον αφορά την ψυχολογική και κοινωνική επιβάρυνση, η οποία αξιολογήθηκε βάσει ενός ειδικού ερωτηματολογίου σχετικά με το προφίλ των επιπτώσεων από τις HPV λοιμώξεις (ερωτηματολόγιο HIP – HPV Impact Profile), φάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη βαθμολογία στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μεταξύ γυναικών που είχαν κάποια πάθηση σχετιζόμενη με τους HPV και γυναικών με φυσιολογικά ευρήματα στις κυτταρολογικές εξετάσεις του τραχήλου της μήτρας. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι οι υψηλότερες βαθμολογίες ως προς την ψυχοκοινωνική επιβάρυνση παρατηρήθηκαν στην ομάδα των γυναικών που είχαν οξυτενή κονδυλώματα.

Εκτός της ψυχολογικής και κοινωνικής επιβάρυνσης έγινε ανάλυση της αξιολόγησης της ποιότητας ζωής των γυναικών και ανδρών με οξυτενή κονδυλώματα με χρήση του ερωτηματολογίου EQ-5D που επικεντρώνεται στη μέτρηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής. Βάσει των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης μελέτης, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες με οξυτενή κονδυλώματα ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό στο Ηνωμένο Βασίλειο (41% σε ανθρώπους με οξυτενή κονδυλώματα σε σύγκριση με 19% στο γενικό πληθυσμό, αντίστοιχα).

Οι ερευνητές καταλήγουν, μεταξύ άλλων στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες που έχουν προσβληθεί από τον ιό και έχουν εκδηλώσει οξυτενή κονδυλώματα αισθάνονται τα υψηλότερα ποσοστά ψυχολογικής επιβάρυνσης, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί και από παρόμοιες μελέτες με χρήση του ειδικού ερωτηματολογίου HIP. Για παράδειγμα, οι Sénécal και συνεργάτες σε μια παρόμοια μελέτη ως προς τη συσχέτιση μεταξύ ποιότητας ζωής και οξυτενών κονδυλωμάτων που δημοσιεύτηκε το 2011 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων επηρεάζουν αρνητικά την ευημερία των ανδρών και των γυναικών. Αυτό αποδεικνύεται από τις πιο χαμηλές βαθμολογίες ως προς την ποιότητα ζωής σε σύγκριση με το μέσο όρο του πληθυσμού στον Καναδά.

Οι εν λόγω σημαντικές ψυχολογικές επιπτώσεις λόγω των οξυτενών κονδυλωμάτων μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι οι βλάβες είναι ορατές και συνεπώς προκαλούν ανησυχία, οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης, φόβου και θυμού, ενώ αυξάνεται η ανησυχία λόγω του κινδύνου μεταδοτικότητας του ιού αλλά και το αίσθημα ντροπής που ενδεχομένως συνυπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις. Επιπλέον, το γεγονός ότι η θεραπεία των οξυτενών κονδυλωμάτων μπορεί να είναι μακροχρόνια, επώδυνη και σε κάποιες περιπτώσεις ανεπιτυχής με υψηλά ποσοστά υποτροπής μπορεί να αυξάνει περισσότερο την ψυχολογική επιβάρυνση τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών.

Σε κάθε περίπτωση εάν υπάρχει έστω και υποψία για οξυτενή κονδυλώματα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να απευθυνθούμε άμεσα σε εξειδικευμένο Δερματολόγο – Αφροδισιολόγο. Στα δερματολογικά ιατρεία ΙQ – Intensive Quality – πραγματοποιείται λεπτομερής εξέταση βάσει ειδικών δερματολογικών εξετάσεων με χρήση των πλέον εξελιγμένων οργάνων, ενώ για τη θεραπεία εφαρμόζονται οι πλέον εξελιγμένες και αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Πιο αναλυτικά, για την ολοκληρωμένη θεραπεία των κονδυλωμάτων, αντιμετωπίζω τα περιστατικά έτσι ώστε αφενός να καταστρέφω τις υποκλινικές βλάβες, οι οποίες δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι αλλά είναι ικανές να οδηγήσουν σε περαιτέρω μετάδοση του ιού, και αφετέρου με τη δέουσα λεπτομέρεια και ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε μέσα από ένα πρωτόκολλο αποθεραπείας να διασφαλίζεται ότι για τους επόμενους 8 μήνες, όσος είναι και ο χρόνος επώασης του ιού, ο ασθενής να παρακολουθείται στενά, ώστε τελικά να επιτευχθεί πλήρης εξουδετέρωση των κονδυλωμάτων. Επιπλέον, εξετάζονται περιοχές όπως ο πρωκτός ή το αιδοίο για την ύπαρξη βλαβών που ενδεχομένως συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τον ασθενή, όχι μόνο σε επίπεδο οικονομικής επιβάρυνσης αλλά και σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο.

 

Βιβλιογραφία

  • Lacey CJN, Lowndes CM, Shah KV: Chapter 4: Burden and management of non-cancerous HPV-related conditions: HPV-6/11 disease. Vaccine 2006, 24(Suppl 3):35–41.
  • Sénécal M, Brisson M, Maunsell E, Ferenczy A, Franco EL, Ratnam S, Coutlee F, Palefsky JM, Mansi JA: Loss of quality of life associated with genital warts: baseline analyses from a prospective study. Sex Transm Infect 2011, 87:209–215.
  • Woodhall S, Ramsey T, Cai C, Crouch S, Jit M, Birks Y, et. al.: Estimation of the impact of genital warts on health-related quality of life. Sex Transm Infect 2008, 84:161–166.
  • Mast TC, Zhu X, Demuro-Mercon C, Cummings HW, Sings HL, Ferris DG: Development and psychometric properties of the HPV Impact Profile (HIP) to assess the psychosocial burden of HPV. Curr Med Res Opin 2009, 25:2609–2619.
  • Wang KL, Jeng CJ, Yang YC, Chen CA, Cheng WF, Chen TC, et al.: The psychological impact of illness among women experiencing human papillomavirus-related illness or screening interventions. J Psychosom Obstet Gynaecol 2010, 31:16–23.
  • Dominiak-Felden, G, Cohet, C, Atrux-Tallau, S, Gilet, H, Tristram, A, Fiander, A.: Impact of human papillomavirus-related genital diseases on quality of life and psychosocial wellbeing: results of an observational, health-related quality of life study in the UK. BMC Public Health 2013 13:1065.