Φωτοδυναμική Θεραπεία για την Αντιμετώπιση της Ακμής – Συμπεράσματα

Συζήτηση των αποτελεσμάτων και της σχετικής βιβλιογραφίας

Η παρούσα αναδρομική κλινική μελέτη σε εξωτερικούς ασθενείς ενός δερματολογικού κέντρου πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός νέου πρωτοκόλλου φωτοδυναμικής θεραπείας με πολλαπλή εφαρμογή φωτός και χρήση συγκεκριμένης συγκέντρωσης φωτοευαισθητοποιού ουσίας (MAL) και διαδοχική εφαρμογή μπλε (415 nm, μία φορά έκθεση)και κόκκινου φωτός (633 nm, δύο φορές έκθεση) για τη μείωση και το έλεγχο των κλινικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τη μέτρια-έως-σοβαρή κοινή ακμή. Είναι γνωστό ότι η τοπική εφαρμογή MAL σε μορφή κρέμας στο δέρμα υπό κλειστή περίδεση παρατηρείται επιλεκτική συσσώρευση πορφυρινών (PpIX), κυρίως εντός των τριχοσμηγματογόνων μονάδων.

Η ενεργοποίηση των πορφυρινών είναι επακόλουθο της εφαρμογής του φωτός σε συγκεκριμένα μήκη κύματος. Ειδικότερα, με την ενεργοποίηση των πορφυρινών παρουσία οξυγόνου στα σημεία συγκέντρωσης των πορφυρινών, επάγεται ο σχηματισμός μονήρους οξυγόνου και άλλων ισχυρών οξειδωτικών, τα οποία οδηγούν σε αναστρέψιμη ή μη αναστρέψιμη κυτταρική βλάβη μέσω της άμεσης εγγύτητάς τους, κάτι που έχει περιγραφεί σε όλες τις εφαρμογές φωτοδυναμικής θεραπείας.7 Το μοριακό μονήρες οξυγόνο αποτελεί το απαραίτητο «καύσιμο», το οποίο συμβάλει στη φωτοδυναμική αντίδραση κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του φωτός. Η παροχή σταθερής ποσότητας για την παραγωγή ειδών οξυγόνου υψηλής δραστικότητας είναι απαραίτητη για τη συνολική αποτελεσματικότητα της φωτοδυναμικής θεραπείας. Εάν το μονήρες οξυγόνο δεν υπάρχει σε επαρκείς ποσότητες προς υποστήριξη των φωτοδυναμικών αντιδράσεων σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του φωτός, είναι λογικό ότι επηρεάζεται αρνητικά η αποτελεσματικότητα της φωτοδυναμικής θεραπείας.

Η κρέμα MAL δεν είναι από μόνη της φωτοευαισθητοποιός ουσία. Ουσιαστικά αποτελεί ένα προφάρμακο8 που θα δημιουργήσει τον ενεργό φωτοευαισθητοποιητή μέσω της μεταβολικής μετατροπής εντός συγκεκριμένων κυττάρων9-11 Το MAL είναι ο μεθυλεστέρας του 5-ALA και έχει αποδειχθεί ότι διεισδύει ευκολότερα μέσω του δέρματος εφόσον παρουσιάζει περισσότερο επιλεκτική συγκέντρωση εντός των τριχοσμηγματογόνων μονάδων.18

Τα Laser, τα IPPL και οι πηγές φωτός LED μπορούν να παράγουν τα κατάλληλα μήκη κύματος, τα οποία απορροφώνται από τις πορφυρίνες που χρησιμοποιούνται στη φωτοδυναμική θεραπεία. Επομένως, κάθε πηγή φωτός μπορεί να προάγει επαρκή φωτοδυναμική αντίδραση εντός των ιστών-στόχων. Οι πηγές φωτός LED έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ότι καλύπτουν σχετικά μεγάλες περιοχές με σχεδόν ομοιόμορφη πυκνότητα ακτινοβολίας.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας στα IQ SKIN CLINICS

Κλινικές μελέτες

red_faceΗ μεμονωμένη εφαρμογή της φωτοδυναμικής θεραπείας με ένα μήκος κύματος εφαρμόζεται ευρέως και οδηγεί σε σημαντική βελτίωση των κλινικών εκδηλώσεων της κοινής ακμής. Έχουν δημοσιευτεί πολλές μελέτες, οι οποίες προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την ανεκτικότητα και τις ανεπιθύμητες ενέργειες διαφόρων θεραπευτικών εφαρμογών της φωτοδυναμικής θεραπείας. Η φωτοδυναμική θεραπεία με χρήση της κρέμας MAL ως φωτοευαισθητοποιητή (MAL-PDT) έχει αποδειχθεί ως αποτελεσματική θεραπεία για τη φλεγμονώδη κοινή ακμή, παρά το γεγονός ότι κάποιες φορές έχει συσχετισθεί με σημαντικά επίπεδα πόνου κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και πιθανών με κάποιες σημαντικές παρενέργειες μετά τη θεραπεία.20

Σε μια άλλη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη για τη διερεύνηση της συμβατικής MAL-PDT με εφαρμογή κόκκινου φωτός (635 nm) ως προς τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής φλεγμονώδους ακμής στο πρόσωπο αξιολογήθηκε τόσο η αποτελεσματικότητα όσο και η ανεκτικότητα της θεραπείας. Βάσει των κλινικών αποτελεσμάτων επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου συνδυασμού ως προς τη μείωση του αριθμού των φλεγμονωδών βλαβών (μέση μείωση 54%) στην ομάδα εφαρμογής της MAL-PDT έναντι της ομάδα του εικονικού φαρμάκου συν PDT (μέση μείωση 20%) 12 εβδομάδες μετά την εφαρμογή της φωτοδυναμικής θεραπείας. Ωστόσο, δεν προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι η ΜAL-PDT σχετίστηκε με πιο σοβαρό πόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, παρόλο που η ένταση του πόνο μειωνόταν με την επανάληψη της θεραπείας.14

Σε μία άλλη πρόσφατη διπλά τυφλή κλινική μελέτη σε 36 ασθενείς έγινε σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ανεκτικότητας της θεραπείας με κόκκινο φως μόνο (635 nm) ή κόκκινο φως σε συνδυασμό με φωτοδυναμική θεραπεία (MAL-PDT) σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια ακμή στο πρόσωπο. Η κρέμα MAL εφαρμοζόταν σε ολόκληρο το πρόσωπο για 90 λεπτά και στη συνέχεια εφαρμοζόταν κόκκινο φως με μέσο μήκος κύματος 635 nm. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο θεραπευτικές παρεμβάσεις μείωσαν σημαντικά τη βαρύτητα της ακμής στις 10 εβδομάδες παρακολούθησης, με την ομάδα που ακολούθησε τη θεραπεία με MAL-PDT να εμφανίζει κλινική βελτίωση πιο σύντομα σε σχέση με την ομάδα που έλαβε θεραπεία με κόκκινο φως μόνο. Ωστόσο, η θεραπεία με MAL-PDT συσχετίστηκε με περισσότερο πόνο και ερύθημα από τη θεραπεία με κόκκινο φως μόνο.15

Διάφορες μελέτες έχουν επικεντρωθεί, επίσης, στη σύγκριση μεταξύ φωτοδυναμικής θεραπείας με χρήση του 5-ALA και του MAL ως προφάρμακα στη φωτοδυναμική θεραπεία. Σε μια συγκριτική μελέτη όπου συμμετείχαν δεκαπέντε ασθενείς με ακμή στο πρόσωπο εφαρμόστηκε PDT στο μισό πρόσωπο με παράλληλη χρήση MAL και στο άλλο μισό με χρήση 5-ALA. Παρόλο που δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φωτοευαισθητοποιητών ως προς την αποτελεσματικότητα, η PDT με χρήση του 5-ΑLA επέφερε πιο παρατεταμένες και σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ερύθημα και απολέπιση. Επιπλέον και στις δύο ομάδες οι ασθενείς αξιολόγησαν τον πόνο ως μέτριο έως έντονο κατά τη διάρκεια του φωτισμού.16

Σε μια άλλη πρόσφατη αναδρομική πολυκεντρική μελέτη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή είκοσι δερματολογικών κέντρων στην Ιταλία, αξιολογήθηκε η φωτοδυναμική θεραπεία με MAL για διάφορες ενδείξεις, μεταξύ των οποίων και η κοινή ακμή. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι παρατηρήθηκε βελτίωση κατά περισσότερο από 75% στην πλειοψηφία των ασθενών (ποσοστό 72,8%).17 Βάσει της ανάλυσης των κλινικών δεδομένων η βαρύτητα της ακμής μειώθηκε σημαντικά μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων θεραπευτικών συνεδριών. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται συνεπώς από πολλές παρόμοιες δημοσιευμένες μελέτες.12,15,16. Επιπροσθέτως, υπάρχουν και άλλες μελέτες εφαρμογής μεμονωμένης φωτοδυναμικής θεραπείας με χρήση ενός μήκους κύματος και κόκκινου φωτός που έχουν αποδείξει ότι σημειώνεται μείωση των φλεγμονωδών βλαβών, σε ποσοστό μεταξύ 60 και 70% 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.14,19

Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν την κλινική αποτελεσματικότητα ενός νέου πρωτοκόλλου εφαρμογής της MAL-PDT με διαδοχική συνδυαστική εφαρμογή μπλε φωτός LED στα 415 nm (μεμονωμένη έκθεση διάρκειας 8 λεπτών) και κόκκινου φωτός LED στα 633 nm (δύο φορές έκθεση διάρκειας 16 λεπτών η κάθε μία) με διάστημα «ανάπαυλας» 20 λεπτών μεταξύ τους. Τα δύο διαφορετικά μήκη κύματος που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό έχουν αναφερθεί και σε άλλες μελέτες ως αποτελεσματικές για την προαγωγή αντιβακτηριδιακής (μπλε φως) και αντιφλεγμονώδους (κόκκινο φως) επίδρασης.12,13 Η διαδοχική εφαρμογή του φωτός σε δύο μήκη κύματος επιτρέπει τη συνδυαστική επίδραση της φωτοδυναμικής θεραπείας λόγω της διαφορετικής διείσδυσης στο δέρμα σε διαφορετικό βάθος ανάλογα με το είδος του φωτός: μπλε (750 μm) και κόκκινο (2000 μm). Η έκθεση στο μπλε φως συμβάλει στην προαγωγή της επιφανειακής επίδρασης της φωτοδυναμικής θεραπείας, με την οποία επιτυγχάνεται αποτελεσματικός φωτοαποχρωματισμός των πορφυρινών που συγκεντρώνονται εντός των εξωτερικών στοιβάδων του δέρματος. Συνεπώς, η εν λόγω βασική επίδραση της φωτοδυναμικής θεραπείας επιτρέπει επίσης την πιο αποτελεσματική διείσδυση του κόκκινου φωτός, το οποίο εφαρμόζεται διαδοχικά δύο φορές και ως αποτέλεσμα το κόκκινο φως μπορεί να παράγει αποτελεσματικότερες φωτοδυναμικές αντιδράσεις στις βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος. Το διάστημα «ανάπαυλας» διάρκειας 20 λεπτών μεταξύ των εφαρμογών του φωτός επιτρέπει την «ανανέωση» των δεξαμενών μονήρους οξυγόνου των ιστών, κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη αποτελεσματικής φωτοδυναμικής επίδρασης στις βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος.

Η συγκεκριμένη διαδικασία φωτοδυναμικής θεραπείας με διαδοχική εφαρμογή μπλε και κόκκινου φωτός και χρήση της κρέμας MAL δεν είναι ανώδυνη διαδικασία. Οι ασθενείς αξιολόγησαν τα επίπεδα πόνου ως μέτρια, ενώ ο πόνος φάνηκε ότι ήταν εντονότερος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μειωνόταν σταδιακά με την υποχώρηση των φωτοδυναμικών αντιδράσεων. Οι ασθενείς που έκαναν και δεύτερη θεραπευτική συνεδρία επιβεβαίωσαν τη σχετική μείωση του πόνου, πιθανών λόγω του μειωμένου αριθμού φλεγμονωδών βλαβών και ενδεχομένως λόγω του ότι «συνήθισαν» τη φωτοδυναμική θεραπεία. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν αναφερθεί και από άλλες ερευνητικές μελέτες.14

Κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών χρησιμοποιούνταν μια συσκευή ψύξης για την ελαχιστοποίηση του πόνου κατά τη διάρκεια της θεραπείας, καθώς ο σχετιζόμενος με την PDT πόνος αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα της PDT σύμφωνα με τους ασθενείς.21 Μέχρι στιγμής η χρήση συσκευών για την ψύξη του δέρματος θεωρείται ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση και τον έλεγχο του πόνου που προκαλείται από τη φωτοδυναμική θεραπεία.22

Οι παρενέργειες που δήλωσαν οι ασθενείς ήταν παρόμοιες με τις παρενέργειες που έχουν αναφερθεί από άλλες μελέτες20 παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο φωτοδυναμικής θεραπείας συσχετίστηκε με λιγότερο έντονες και μικρότερης διάρκειας επιπλοκές μετά τη θεραπεία.

Η παρακολούθηση του επιπέδου φθορισμού επιτεύχθηκε με τη χρήση ενός φωτόμετρου φθορισμού χειρός. Πιο συγκεκριμένα, η μέτρηση του επιπέδου φθορισμού πραγματοποιήθηκε σε τρία χρονικά σημεία για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων της PDT και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της MAL ως φωτοευαισθητοποιητής. Επιπροσθέτως, η τελική μέτρηση πραγματοποιήθηκε για να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των ασθενών στις εξωτερικές τους δραστηριότητες. Όπως έχει σημειωθεί και σε άλλες έρευνες, η παρακολούθηση του φθορισμού μπορεί να επιτρέψει την προτυποποίηση του επιπέδου φθορισμού πριν από τη χρήση του φωτός και, επομένως, ενδεχομένως να οδηγήσει σε μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας της θεραπείας καθώς και στη βελτιστοποίηση τόσο της δόσης του φωτός που χρησιμοποιείται όσο και του χρόνου θεραπείας.23 Επομένως συνιστάται η παρακολούθηση του φθορισμού σε κάθε περίπτωση εφαρμογής φωτοδυναμικής θεραπείας από όλους τους δερματολόγους που πραγματοποιούν τέτοιες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Παρόλο που είναι απαραίτητο να γίνονται όλες οι μετρήσεις του φθορισμού, η τελική μέτρηση αμέσως μετά την τελευταία εφαρμογή φωτός έχει δύο ξεκάθαρα πλεονεκτήματα:

  • Αντικειμενικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας της PDT μέσω της αντικειμενικής μέτρησης της επίδρασης του φωτοαποχρωματισμού
  • Διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας όταν επιστρέφουν στις δραστηριότητές του μέσω της αντικειμενικής μέτρησης της επαναφοράς των επιπέδων του φωτοευαισθητοποιητή στα φυσιολογικά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, αυτό το νέο θεραπευτικό πρωτόκολλο φαίνεται να αποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική εναλλακτική των από του στόματος χορηγούμενων φαρμάκων, ακόμα και σε χώρες με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ηλιοφάνειας. Η εφαρμογή φωτοδυναμικής θεραπείας με διαδοχική εφαρμογή μπλε και κόκκινου φωτός και χρήση της κρέμας MAL μπορεί να προτείνεται ως κατάλληλη εναλλακτική θεραπευτική στρατηγική αντί των συστηματικών φαρμάκων για ασθενείς που έχουν συγγενή δυσλιπιδαιμία, νευροπάθεια, ηπατοπάθεια και ψυχωτικές ή/και καταθλιπτικές διαταραχές, καθώς και σε ασθενείς που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, σε αιμοδότες και σε άτομα που κάνουν έντονη σωματική δραστηριότητα ή/και άσκηση. Οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές θεραπείες για την ακμή καθώς και οι ασθενείς που είναι αλλεργικοί ή δείχνουν ανοχή στα διάφορα αντιβιοτικά, καθώς και όλοι οι ασθενείς που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να λάβουν από του στόματος ισοτρετινοΐνη, καθώς και γυναίκες που θέλουν να προγραμματίζουν κάποια εγκυμοσύνη θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτήν την καινοτόμο φωτοχημική και βιορυθμιστική θεραπευτική στρατηγική.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας στα IQ SKIN CLINICS

Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακμής με διάρκειαblue_face

Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και η αποδοτικότητα ως προς το κόστος της θεραπείας, ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, όταν λαμβάνονται υπόψη όλα τα κόστη που σχετίζονται με τη θεραπεία με ισοτρετινοΐνη, όπως η ανάγκη εργαστηριακής παρακολούθησης, η πιθανότητα να απαιτείται αντιμετώπιση των παρενεργειών και οι δυνητικές επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν, το συνολικό κόστος της PDT μπορεί να είναι χαμηλότερο, παρόλο που απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να τεκμηριωθεί το μακροχρόνιο κόστος της PDT.24

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επίτευξη αποτελεσματικού και μακροπρόθεσμου ελέγχου της κοινής ακμής με ελάχιστες παρενέργειες, επιπλοκές και πόνο συνεχίζει να αποτελεί μια δύσκολη θεραπευτική πρόκληση, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές ώστε να καλύπτεται κάθε είδους κλινική εκδήλωση της συγκεκριμένης περίπλοκης και ιδιαίτερα διαδεδομένης δερματικής πάθησης. Οι θεραπευτικές στρατηγικές θα πρέπει να αποσκοπούν όχι μόνο στο έλεγχο των κλινικών εκδηλώσεων της ακμής, μέσω της μείωσης του αριθμού των ενεργών βλαβών, αλλά και στην πρόληψη της δημιουργίας ουλών, με παράλληλο έλεγχο του άγχους, της κατάθλιψης και άλλο ενδεχόμενων ψυχολογικών προβλημάτων που μπορεί να οδηγήσουν προοδευτικά σε τροποποίηση των κοινωνικών συνηθειών και αλληλεπιδράσεων των ατόμων.26

Προγραμματίστε το ραντεβού σας στα IQ SKIN CLINICS

Πρωτόκολλο

Συνολικά το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ισχυρότερο συγκριτικά με προηγούμενα πρωτόκολλα μεμονωμένης εφαρμογής φωτός με ένα μήκος κύματος. Η εν λόγω επιλογή αποσκοπούσε σε δύο αποτελέσματα: καταρχήν στη μείωση της φλεγμονής εντός και γύρω από τις προσβεβλημένες τριχοσμηγματογόνους μονάδες και την τροποποίηση του περιβάλλοντος ιστού ώστε να προληφθεί ή/και να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης ουλών λόγω της ακμής μέσω της ενεργοποίησης των μηχανισμών παραγωγής κολλαγόνου. Κατά δεύτερον, στη μείωση του μεγέθους των υπολειμματικών σμηγματογόνων αδένων για την επίτευξη μακροχρόνιου ελέγχου της φλεγμονώδους ακμής. Ως εκ τούτου, η πιο ισχυρή επίδραση της PDT είναι απαραίτητη για την επίτευξη των προαναφερόμενων θεραπευτικών στόχων.

Επιπροσθέτως, το παρόν πρωτόκολλο είναι παρόμοιο με το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε από την ομάδα φωτοδυναμικής θεραπείας του Καθηγητή Martino Neumann (Πανεπιστήμιο Erasmus, Ρότερνταμ, Ολλανδία) και αποδείχθηκε ότι η κλασματοποιημένη έκθεση σε φως λειτουργεί καλύτερα από τη συνεχή έκθεση. Το μπλε φως συμβάλλει στον φωτοαποχρωματισμό του δέρματος, κάτι που επιβεβαιώθηκε μέσω της μέτρησης του φθορισμού, ανοίγοντας το δρόμο για το κόκκινο φως, ώστε να διεισδύσει στις βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος χωρίς να προκαλούνται ιδιαίτερες παρεμβολές, με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της κλινικής επίδρασης. Με τη διπλή εφαρμογή του κόκκινου φωτός με μεσοδιάστημα 20 λεπτών μεταξύ των εφαρμογών επιτεύχθηκε διπλάσια επίδραση της φωτοδυναμικής θεραπείας λόγω της επαναιμάτωσης και της εκ νέου οξυγόνωσης των βαθύτερων ιστών.27–28

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η φωτοδυναμική θεραπεία με τοπική εφαρμογή κρέμας MAL και συνδυαστική εφαρμογή μπλε και κόκκινου φωτός μπορεί να θεωρηθεί ως ασφαλής και αποτελεσματική εναλλακτική θεραπευτική στρατηγική για τον έλεγχο των κλινικών εκδηλώσεων της μέτριας-έως-σοβαρής κοινής ακμής. Παράλληλα, ο έλεγχος του φθορισμού στην επιφάνεια του δέρματος κατά τη διάρκεια της PDT διασφαλίζει την αξιόπιστη και αντικειμενική εκτίμηση των συγκεντρώσεων του φωτοευαισθητοποιητή εντός των προσβεβλημένων ιστών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της PDT, μειώνοντας σημαντικά τους κινδύνους μετά τη θεραπεία λόγω της φωτοτοξικότητας.

Το συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο έγινε καλά ανεκτό από τους ασθενείς, οι οποίοι ανέφεραν λίγες, βραχυπρόθεσμες και χαμηλής έντασης παρενέργειες. Παρομοίως με άλλες αντίστοιχες μελέτες όπου εφαρμόστηκε η PDT, οι ερευνητές σημειώνουν ότι παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος του φθορισμού κατά την εφαρμογή της PDT αποτελεί μία καινοτόμο προσέγγιση στο περίπλοκο ζήτημα που αφορά την αντιμετώπιση της ακμής, το πρωτόκολλο θα πρέπει να θεωρείται ως μία απλά οργανωμένη στρατηγική διαδοχικής εφαρμογής της θεραπείας, με το οποίο πιθανότατα επιτυγχάνεται προοδευτική διείσδυση των μηκών κύματος για περισσότερο ομοιόμορφη ακτινοβόληση των ιστών σε πολλαπλές στοιβάδες του δέρματος και, επομένως, ενίσχυση της επίδρασης της PDT.

Η παρούσα μελέτη είναι προκαταρκτική και δεν έγινε αξιολόγηση της θεραπείας συντήρησης, αν και στις περιπτώσεις που επιτεύχθηκε υποχώρηση της ακμής, ο έλεγχος από κλινικής άποψης ήταν αποτελεσματικός για διάστημα έως και 3 μήνες μετά την τελευταία συνεδρία φωτοδυναμικής θεραπείας. Επιπροσθέτως, το συγκεκριμένο συνδυαστικό πρωτόκολλο διαδοχικής εφαρμογής θα μπορούσε ενδεχομένως να εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς της δερματολογίας, όπως η θεραπεία του καρκίνου του δέρματος όταν δεν πρόκειται για μελάνωμα. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να διεξαχθούν και άλλες μελέτες πριν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση ενός κοινά αποδεκτού θεραπευτικού πρωτοκόλλου, τόσο για τον έλεγχο της ακμής όσο και για άλλες εφαρμογές της PDT στη δερματολογία.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας στα IQ SKIN CLINICS

Διαβάστε την Εισαγωγή, τη Μεθοδολογία και τα Αποτελέσματα της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα για την αντιμετώπιση της ακμής χωρίς φάρμακα

Διαβάστε όλο το άρθρο όπως δημοσιεύτηκε στα Αγγλικά εδώ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

references